Target article: 30number
kara-miru-shuk-0032 Karatsu guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 5.4cm×depth 5.4cm×height 5.7cm, weight 82g
kara-miru-shuk-0020 Ao blue karatsu guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 5cm×depth 5cm×height 6cm, weight 78g
kara-miru-shuk-0022 Hori carved karatsu guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 6.3cm×depth 6.3cm×height 4.9cm, weight 76g
kara-yana-shuk-0002 Guinomi sake cup. Naoto Yano. Karatsu yaki. ¥16,400
size
width 6.7cm×depth 6.7cm×height 5.2cm, weight 101g
kara-muke-shuk-0002 Egaratsu sakazuki sake cup. Kentaro Murayama. Karatsu yaki. ¥16,400
size
width 6.8cm×depth 6.8cm×height 5.2cm, weight 90g
kara-muke-shuk-0003 Karatsu sakazuki sake cup. Kentaro Murayama. Karatsu yaki. ¥16,400
size
width 6.8cm×depth 6.8cm×height 4.1cm, weight 58g
kara-muke-shuk-0004 Karatsu sakazuki sake cup. Kentaro Murayama. Karatsu yaki. ¥16,400
size
width 5.4cm×depth 5.4cm×height 6.1cm, weight 81g
kara-miru-shuk-0008 Suna Madara karatsu guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 6.3cm×depth 6.3cm×height 5.2cm, weight 71g
kara-miru-shuk-0012 Katade guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 5.5cm×depth 5.5cm×height 5.2cm, weight 79g
kara-miru-shuk-0019 SOLD OUT Suna Madara karatsu guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 8.2cm×depth 8.2cm×height 4.4cm, weight 115g
kara-miru-shuk-0002 SOLD OUT Suna madara karatsu guinomi sake cup. Rui Mito. ¥14,200
size
width 6.4cm×depth 6.6cm×height 5cm, weight 78g
kara-miru-shuk-0006 SOLD OUT Madara karatsu guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 7.5cm×depth 7.8cm×height 4.2cm, weight 113g
kara-miru-shuk-0021 SOLD OUT Ao blue karatsu guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 7.6cm×depth 7.6cm×height 3.7cm, weight 81g
kara-miru-shuk-0007 SOLD OUT Madara karatsu guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 8.7cm×depth 9.2cm×height 3.6cm, weight 97g
kara-miru-shuk-0023 SOLD OUT Stem of a persimmon Guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu. ¥15,300
size
width 8.4cm×depth 9.1cm×height 4.4cm, weight 76g
kara-miru-shuk-0009 SOLD OUT Black karatsu guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 6.3cm×depth 6.8cm×height 5.2cm, weight 96g
kara-miru-shuk-0024 SOLD OUT Kohiki karatsu guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 6.9cm×depth 6.9cm×height 5.2cm, weight 74g
kara-miru-shuk-0010 SOLD OUT Black karatsu guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 6.9cm×depth 7.1cm×height 5.3cm, weight 107g
kara-miru-shuk-0025 SOLD OUT Chosen karatsu guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 8.8cm×depth 9.2cm×height 3.7cm, weight 86g
kara-miru-shuk-0011 SOLD OUT Hori karatsu guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 6.3cm×depth 6.3cm×height 5cm, weight 77g
kara-miru-shuk-0026 SOLD OUT Madara karatsu guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 6cm×depth 6cm×height 5.7cm, weight 86g
kara-miru-shuk-0027 SOLD OUT Suna Madara karatsu guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 6.7cm×depth 6.7cm×height 5.7cm, weight 106g
kara-miru-shuk-0028 SOLD OUT Ido guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 8cm×depth 8.5cm×height 5cm, weight 82g
kara-miru-shuk-0029 SOLD OUT Black karatsu guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 8.3cm×depth 8.9cm×height 4cm, weight 86g
kara-miru-shuk-0030 SOLD OUT Black karatsu guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 6.1cm×depth 6.4cm×height 4.7cm, weight 87g
kara-miru-shuk-0031 SOLD OUT Egaratsu guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 7.7cm×depth 8.5cm×height 4.5cm, weight 94g
kara-yana-shuk-0003 SOLD OUT Guinomi sake cup. Naoto Yano. Karatsu yaki. ¥16,400
size
width 6.3cm×depth 6.3cm×height 5.1cm, weight 75g
kara-yana-shuk-0004 SOLD OUT Guinomi sake cup. Naoto Yano. Karatsu yaki. ¥16,400
size
width 5.7cm×depth 6cm×height 5.2cm, weight 79g
kara-miru-shuk-0033 SOLD OUT Kohiki karatsu guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 8cm×depth 8.6cm×height 4.2cm, weight 74g
kara-miru-shuk-0018 SOLD OUT Chosen karatsu guinomi sake cup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 5.7cm×depth 5.7cm×height 6cm, weight 106g