Yunomi teacup

Items: 113number
  • Switching
mino-niyu-cups-0020 Ash glaze yunomi teacup, Yu Nishioka. Mino. ¥15,000
size
width 7cm×depth 7cm×height 9.1cm, weight 182g
exhibition-202406-1-35 SOLD OUT Mino Karatsu yunomi teacup, Yu Nishioka. Mino. ¥15,000
size
width 7cm×depth 7cm×height 9.2cm, weight 162g
exhibition-202406-1-31 SOLD OUT Kiseto yellow seto yunomi teacup, Yu Nishioka. Mino. ¥16,100
size
width 8cm×depth 8cm×height 7.5cm, weight 172g
exhibition-202406-1-32 SOLD OUT Kiseto yellow seto yunomi teacup, Yu Nishioka. Mino. ¥16,100
size
width 7cm×depth 7cm×height 8.2cm, weight 144g
exhibition-202406-1-33 SOLD OUT Kiseto yellow seto yunomi teacup, Yu Nishioka. Mino. ¥16,100
size
width 7.5cm×depth 7.5cm×height 9cm, weight 173g
exhibition-202406-1-34 SOLD OUT Kokukode Kiseto yellow seto yunomi teacup, Yu Nishioka. Mino. ¥18,300
size
width 7.3cm×depth 7.8cm×height 8.7cm, weight 154g
tamb-ooma-cups-0090 Tamba Yoritsuchi Yunomi teacup, Masafumi Onishi. ¥12,800
size
width 9.4cm×depth 9.8cm×height 9.4cm, weight 292g
tamb-ooma-cups-0091 Tamba Yoritsuchi Yunomi teacup, Masafumi Onishi. ¥12,800
size
width 9cm×depth 9.6cm×height 8.5cm, weight 267g
tamb-ooma-cups-0092 Tamba Yoritsuchi Yunomi teacup, Masafumi Onishi. ¥12,800
size
width 9.1cm×depth 9.7cm×height 9.4cm, weight 272g
tamb-ooma-cups-0093 Tamba Yoritsuchi Yunomi teacup, Masafumi Onishi. ¥12,800
size
width 8.6cm×depth 9.4cm×height 8.2cm, weight 291g
tamb-ooma-cups-0094 Tamba Yoritsuchi Yunomi teacup, Masafumi Onishi. ¥12,800
size
width 9cm×depth 9.6cm×height 9.3cm, weight 288g
tamb-ooma-cups-0095 Tamba Yoritsuchi Yunomi teacup, Masafumi Onishi. ¥12,800
size
width 9.5cm×depth 10.1cm×height 9.3cm, weight 261g
tamb-ooma-cups-0096 Tamba Yunomi teacup, Masafumi Onishi. ¥11,700
size
width 7.7cm×depth 7.9cm×height 9.6cm, weight 236g
tamb-ooma-cups-0098 SOLD OUT Red Tamba Yunomi teacup, Masafumi Onishi. ¥12,800
size
width 7.9cm×depth 7.9cm×height 8.6cm, weight 193g
tamb-ooma-cups-0099 Red Tamba Yoritsuchi Yunomi teacup, Masafumi Onishi. ¥13,900
size
width 8.9cm×depth 9.4cm×height 9.5cm, weight 278g
tamb-ooma-cups-0100 Red Tamba Yoritsuchi Yunomi teacup, Masafumi Onishi. ¥13,900
size
width 9.5cm×depth 9.8cm×height 9.8cm, weight 311g
tamb-ooma-cups-0101 Red Tamba Yoritsuchi Yunomi teacup, Masafumi Onishi. ¥13,900
size
width 9.5cm×depth 9.5cm×height 8.5cm, weight 300g
tamb-ooma-cups-0102 Red Tamba Yoritsuchi Yunomi teacup, Masafumi Onishi. ¥13,900
size
width 8.9cm×depth 9.6cm×height 9.2cm, weight 299g
tamb-ooma-cups-0089 Tamba Yoritsuchi Yunomi teacup, Masafumi Onishi. ¥12,800
size
width 9.5cm×depth 9.5cm×height 9cm, weight 294g
iiga-fuka-cups-0092 SOLD OUT Iga Yunomi Teacup. Kazuhiro Fukushima, Iga. ¥15,000
size
width 8.5cm×depth 8.5cm×height 8.5cm, weight 285g
iiga-fuka-cups-0093 Iga Yunomi Teacup. Kazuhiro Fukushima, Iga. ¥15,000
size
width 8.5cm×depth 8.5cm×height 8.4cm, weight 274g
iiga-fuka-cups-0094 Iga Yunomi Teacup. Kazuhiro Fukushima, Iga. ¥15,000
size
width 8.3cm×depth 8.3cm×height 8.6cm, weight 275g
iiga-fuka-cups-0095 Shino Yunomi Teacup. Kazuhiro Fukushima, Iga. ¥12,800
size
width 8.6cm×depth 8.9cm×height 9.2cm, weight 306g
iiga-fuka-cups-0096 Shino Yunomi Teacup. Kazuhiro Fukushima, Iga. ¥12,800
size
width 9cm×depth 9cm×height 9.3cm, weight 337g
iiga-fuka-cups-0097 Shino Yunomi Teacup. Kazuhiro Fukushima, Iga. ¥12,800
size
width 8.5cm×depth 8.7cm×height 9.4cm, weight 311g
bize-bata-cups-0049 Black Yunomi Teacup. Takashi Baba, Bizen. ¥11,700
size
width 9cm×depth 9cm×height 8cm, weight 188g
bize-bata-cups-0050 Black Yunomi Teacup. Takashi Baba, Bizen. ¥11,700
size
width 8.7cm×depth 8.7cm×height 7.4cm, weight 164g
bize-bata-cups-0051 Blue Shino Yunomi Teacup. Takashi Baba, Bizen. ¥12,800
size
width 8.5cm×depth 8.5cm×height 8.6cm, weight 227g
bize-bata-cups-0052 Blue Shino Yunomi Teacup. Takashi Baba, Bizen. ¥12,800
size
width 8.7cm×depth 8.7cm×height 9.6cm, weight 255g
iiga-fuka-cups-0085 Shino yunomi teacup. Kazuhiro Fukushima ¥13,900
size
width 9.9cm×depth 9.9cm×height 8.9cm, weight 301g
iiga-fuka-cups-0086 Shino yunomi teacup. Kazuhiro Fukushima ¥13,900
size
width 9.9cm×depth 9.9cm×height 9.1cm, weight 321g
shig-saka-cups-0045 SOLD OUT Shigaraki Yunomi Teacup, Katsunori Sawa. ¥10,600
size
width 7.3cm×depth 7.3cm×height 8.6cm, weight 190g
shig-saka-cups-0046 SOLD OUT Shigaraki Yunomi Teacup, Katsunori Sawa. ¥10,600
size
width 7.3cm×depth 7.3cm×height 8.9cm, weight 201g
shig-saka-cups-0047 SOLD OUT Shigaraki Yunomi Teacup, Katsunori Sawa. ¥10,600
size
width 7cm×depth 7cm×height 8.3cm, weight 171g
shig-saka-cups-0048 SOLD OUT Shigaraki Yunomi Teacup, Katsunori Sawa. ¥10,600
size
width 7.2cm×depth 7.2cm×height 8.9cm, weight 199g
shig-saka-cups-0050 SOLD OUT Shigaraki Yunomi Teacup, Katsunori Sawa. ¥10,600
size
width 7.4cm×depth 7.4cm×height 8.8cm, weight 194g
iiga-suhi-cups-0060 Shigaraki yunomi teacup. Hiroyumi Suzuki. ¥12,200
size
width 6.6cm×depth 7.4cm×height 10.2cm, weight 249g
iiga-suhi-cups-0061 Shigaraki yunomi teacup. Hiroyumi Suzuki. ¥12,200
size
width 6.6cm×depth 7.3cm×height 10.4cm, weight 223g
kara-miru-cups-0037 Madara karatsu yunomi teacup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥14,200
size
width 7cm×depth 7cm×height 7.8cm, weight 160g
othe-oosa-shuk-0004 SOLD OUT Onigashima Muji Hakeme yunomi teacup, Satoru Omae. ¥15,300
size
width 7cm×depth 7cm×height 9.7cm, weight 224g
iiga-suhi-cups-0047 Shigaraki yunomi teacup. Hiroyumi Suzuki. ¥12,000
size
width 6.8cm×depth 7.5cm×height 10.2cm, weight 223g
iiga-suhi-cups-0048 Mishima yunomi teacup. Hiroyumi Suzuki. ¥10,900
size
width 5.9cm×depth 5.9cm×height 8.1cm, weight 153g
iiga-suhi-cups-0050 Kohiki yunomi teacup. Hiroyumi Suzuki. ¥10,900
size
width 6.8cm×depth 7cm×height 9.5cm, weight 206g
bize-bata-cups-0035 Shino Yunomi Teacup. Bizen. Takashi Baba. ¥10,900
size
width 8.8cm×depth 8.8cm×height 7.5cm, weight 205g
bize-bata-cups-0031 Shino Yunomi Teacup. Bizen. Takashi Baba. ¥10,900
size
width 9.3cm×depth 9.3cm×height 7.5cm, weight 217g
bize-bata-cups-0034 SOLD OUT Shino Yunomi Teacup. Bizen. Takashi Baba. ¥10,900
size
width 8.5cm×depth 8.5cm×height 7.4cm, weight 192g
iiga-tata-cups-0013 SOLD OUT Iga yunomi teacup. Iga, Takashi Tanimoto ¥20,000
size
width 9.3cm×depth 9.9cm×height 9.8cm, weight 394g
tamb-ooma-cups-0039 SOLD OUT Tamba Yunomi Teacup. Masafumi Onishi. ¥10,900
size
width 8.6cm×depth 8.9cm×height 10.4cm, weight 278g
tamb-ooma-cups-0040 SOLD OUT Tamba Yunomi Teacup. Masafumi Onishi. ¥10,900
size
width 9.7cm×depth 9.7cm×height 8.1cm, weight 277g
tamb-ooma-cups-0025 SOLD OUT Tamba Yunomi Teacup. Masafumi Onishi. ¥8,150
size
width 6.5cm×depth 7.3cm×height 10.3cm, weight 161g
iiga-fuka-cups-0060 SOLD OUT Shino yunomi teacup. Kazuhiro Fukushima ¥12,000
size
width 8.4cm×depth 8.4cm×height 8.9cm, weight 254g
kara-kima-cups-0007 SOLD OUT E-garatsu yunomi teacup. ¥10,900
size
width 7.2cm×depth 7.2cm×height 9.2cm, weight 178g
tamb-ooma-cups-0026 SOLD OUT Tamba Yunomi Teacup. Masafumi Onishi. ¥8,150
size
width 6.5cm×depth 7.5cm×height 10.7cm, weight 193g
iiga-suhi-cups-0046 SOLD OUT Shigaraki yunomi teacup. Hiroyumi Suzuki. ¥12,000
size
width 7cm×depth 7.5cm×height 10.5cm, weight 236g
othe-oosa-cups-0025 SOLD OUT Onigashima Shino modoki yunomi teacup. Satoru Omae. ¥14,950
size
width 8.2cm×depth 8.2cm×height 9.8cm, weight 289g
kara-kima-cups-0008 SOLD OUT Madara-Garatsu yunomi teacup. ¥10,900
size
width 7.7cm×depth 8cm×height 9.7cm, weight 220g
tamb-ooma-cups-0027 SOLD OUT Tamba Yunomi Teacup. Masafumi Onishi. ¥8,150
size
width 5.8cm×depth 6.8cm×height 8.1cm, weight 135g
iiga-tata-cups-0014 SOLD OUT Iga yunomi teacup. Iga, Takashi Tanimoto ¥20,000
size
width 9.6cm×depth 9.6cm×height 9.2cm, weight 366g
iiga-suhi-cups-0051 SOLD OUT Mishima yunomi teacup. Hiroyumi Suzuki. ¥11,100
size
width 5.9cm×depth 5.9cm×height 8.2cm, weight 134g
iiga-fuka-cups-0087 SOLD OUT Oribe yunomi teacup. Kazuhiro Fukushima ¥10,600
size
width 7cm×depth 7cm×height 9cm, weight 200g
seto-yama-cups-0004 SOLD OUT Nezumi Shino Yunomi teacup. Makoto Yamaguchi. ¥14,200
size
width 8cm×depth 8cm×height 9.4cm, weight 279g
tamb-ooma-cups-0028 SOLD OUT Tamba Yunomi Teacup. Masafumi Onishi. ¥8,150
size
width 6.5cm×depth 6.8cm×height 10cm, weight 171g
iiga-fuka-cups-0088 SOLD OUT Oribe yunomi teacup. Kazuhiro Fukushima ¥10,600
size
width 6.9cm×depth 6.9cm×height 8.8cm, weight 225g
seto-yama-cups-0005 SOLD OUT Nezumi Shino Yunomi teacup. Makoto Yamaguchi. ¥14,200
size
width 7.7cm×depth 7.7cm×height 8.8cm, weight 254g
tamb-ooma-cups-0030 SOLD OUT Ash glaze rocks glass. Masafumi Onishi. ¥8,150
size
width 9.4cm×depth 10.2cm×height 9cm, weight 280g
iiga-tata-cups-0012 SOLD OUT Iga yunomi teacup. Iga, Takashi Tanimoto ¥20,000
size
width 9.4cm×depth 10cm×height 9.7cm, weight 398g
iiga-suhi-cups-0049 SOLD OUT Kohiki yunomi teacup. Hiroyumi Suzuki. ¥10,900
size
width 6.8cm×depth 6.8cm×height 8.8cm, weight 191g
iiga-fuka-cups-0089 SOLD OUT Oribe yunomi teacup. Kazuhiro Fukushima ¥10,600
size
width 6.7cm×depth 6.7cm×height 8.9cm, weight 179g
seto-yama-cups-0006 SOLD OUT Nezumi Shino Yunomi teacup. Makoto Yamaguchi. ¥14,200
size
width 7.6cm×depth 7.6cm×height 8.8cm, weight 248g
tamb-ooma-cups-0031 SOLD OUT Ash glaze rocks glass. Masafumi Onishi. ¥8,150
size
width 9.4cm×depth 10.2cm×height 8.6cm, weight 297g
shig-fuka-cups-0005 SOLD OUT Iga yunomi teacup, Kazuya Furutani. ¥20,500
size
width 7.3cm×depth 7.3cm×height 9cm, weight 203g
tamb-ooma-cups-0072 SOLD OUT Tamba Yunomi teacup, Masafumi Onishi. ¥12,700
size
width 8.7cm×depth 9.3cm×height 9.7cm, weight 238g
seto-tete-cups-0007 SOLD OUT Oribe yunomi teacup. ¥17,500
size
width 9.1cm×depth 9.1cm×height 8.1cm, weight 204g
mino-niyu-cups-0008 SOLD OUT Kiseto yunomi teacup. Yu Nishioka. ¥16,400
size
width 7.1cm×depth 7.1cm×height 9cm, weight 139g
shig-fuka-cups-0006 SOLD OUT Iga yunomi teacup, Kazuya Furutani. ¥16,400
size
width 7.5cm×depth 7.5cm×height 8.5cm, weight 194g
othe-oosa-shuk-0003 SOLD OUT Onigashima mysterious stone yunomi teacup, Satoru Omae. ¥15,300
size
width 7.4cm×depth 7.4cm×height 9.2cm, weight 204g
tamb-ooma-cups-0073 SOLD OUT Tamba Yunomi teacup, Masafumi Onishi. ¥12,700
size
width 8.6cm×depth 8.9cm×height 9.4cm, weight 241g
seto-tete-cups-0009 SOLD OUT Black oribe yunomi teacup. ¥16,400
size
width 8.5cm×depth 8.8cm×height 8.7cm, weight 179g
iiga-fuka-cups-0010 SOLD OUT Iga hiiro yunomi teacup. Kazuhiro Fukushima ¥9,800
size
width 8.2cm×depth 8.2cm×height 9cm, weight 260g
shig-fuka-cups-0007 SOLD OUT Iga yunomi teacup, Kazuya Furutani. ¥16,400
size
width 7.4cm×depth 7.4cm×height 8.4cm, weight 186g
iiga-suhi-cups-0031 SOLD OUT Kohiki yunomi teacup. ¥10,900
size
width 8.3cm×depth 8.6cm×height 7.8cm, weight 227g
iiga-fuka-cups-0011 SOLD OUT Iga hiiro yunomi teacup. Kazuhiro Fukushima ¥9,800
size
width 8cm×depth 8.2cm×height 8.8cm, weight 258g
bize-bata-cups-0027 SOLD OUT Black Yunomi Teacup Large. Bizen. Takashi Baba. ¥12,000
size
width 10cm×depth 10cm×height 10cm, weight 247g
kara-miru-cups-0016 SOLD OUT Kigaratsu yunomi teacup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 8.1cm×depth 8.1cm×height 9.2cm, weight 236g
iiga-suhi-cups-0032 SOLD OUT Kohiki yunomi teacup. ¥9,800
size
width 5.5cm×depth 5.5cm×height 9.5cm, weight 141g
iiga-fuka-cups-0012 SOLD OUT Iga hiiro yunomi teacup. Kazuhiro Fukushima ¥9,800
size
width 8.5cm×depth 8.5cm×height 9.4cm, weight 269g
bize-bata-cups-0028 SOLD OUT Black Yunomi Teacup Large. Bizen. Takashi Baba. ¥12,000
size
width 10cm×depth 10cm×height 10cm, weight 249g
kara-miru-cups-0017 SOLD OUT Suna madara karatsu yunomi teacup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 7.5cm×depth 7.5cm×height 9cm, weight 196g
iiga-suhi-cups-0033 SOLD OUT Mishima yunomi teacup. ¥10,900
size
width 6.6cm×depth 6.6cm×height 8.5cm, weight 167g
iiga-fuka-cups-0013 SOLD OUT Iga hiiro yunomi teacup. Kazuhiro Fukushima ¥9,800
size
width 8cm×depth 8cm×height 9cm, weight 258g
bize-bata-cups-0029 SOLD OUT Black Yunomi Teacup. Bizen. Takashi Baba. ¥9,800
size
width 8.5cm×depth 8.5cm×height 8.5cm, weight 201g
kara-miru-cups-0034 SOLD OUT Madara karatsu yunomi teacup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 7.7cm×depth 7.7cm×height 8.3cm, weight 223g
iiga-suhi-cups-0034 SOLD OUT Shigaraki yunomi teacup. ¥12,000
size
width 8.8cm×depth 8.8cm×height 8.8cm, weight 281g
imar-wasi-cups-0006 SOLD OUT Camellia and betterfly teacup. Imari ware. ¥7,600
size
width 6.7cm×depth 6.7cm×height 7.1cm, weight 115g
bize-bata-cups-0030 SOLD OUT Black Yunomi Teacup. Bizen. Takashi Baba. ¥9,800
size
width 8.5cm×depth 8.5cm×height 8.7cm, weight 184g
kara-miru-cups-0035 SOLD OUT Ao blue madara karatsu yunomi teacup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 7.8cm×depth 7.8cm×height 7.8cm, weight 197g
shig-saka-cups-0049 SOLD OUT Shigaraki Yunomi Teacup, Katsunori Sawa. ¥10,600
size
width 7.4cm×depth 7.4cm×height 9cm, weight 199g
tamb-ooma-cups-0021 SOLD OUT Tamba Yunomi Teacup. Masafumi Onishi. ¥8,150
size
width 8.6cm×depth 9.3cm×height 8.2cm, weight 315g
kara-miru-cups-0013 SOLD OUT Suna madara yunomi teacup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥14,200
size
width 7.4cm×depth 7.4cm×height 7.6cm, weight 180g
kara-miru-cups-0036 SOLD OUT Suna madara karatsu yunomi teacup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥15,300
size
width 7.5cm×depth 7.7cm×height 8.8cm, weight 198g
tamb-ooma-cups-0022 SOLD OUT Tamba Yunomi Teacup. Masafumi Onishi. ¥8,150
size
width 6.5cm×depth 6.5cm×height 9.3cm, weight 186g
tamb-ooma-cups-0036 SOLD OUT Tamba Yunomi Teacup. Masafumi Onishi. ¥10,900
size
width 9.4cm×depth 9.4cm×height 9.5cm, weight 320g
bize-bata-cups-0032 SOLD OUT Shino Yunomi Teacup. Bizen. Takashi Baba. ¥10,900
size
width 9cm×depth 9cm×height 8.8cm, weight 272g
seto-tete-cups-0043 SOLD OUT Oribe Yunomi Teacup, Teppei Terada. Seto. ¥20,500
size
width 9.5cm×depth 9.5cm×height 7.6cm, weight 216g
tamb-ooma-cups-0023 SOLD OUT Tamba Yunomi Teacup. Masafumi Onishi. ¥8,150
size
width 7cm×depth 7cm×height 11cm, weight 256g
tamb-ooma-cups-0037 SOLD OUT Tamba Yunomi Teacup. Masafumi Onishi. ¥10,900
size
width 9.8cm×depth 10.1cm×height 9.5cm, weight 290g
bize-bata-cups-0033 SOLD OUT Shino Yunomi Teacup. Bizen. Takashi Baba. ¥10,900
size
width 8.8cm×depth 8.8cm×height 8.5cm, weight 254g
kara-miru-cups-0038 SOLD OUT Karatsu yunomi teacup. Rui Mito. Karatsu yaki. ¥14,200
size
width 6.8cm×depth 7.3cm×height 7.9cm, weight 147g
seto-tete-cups-0044 SOLD OUT Yohen Oribe Yunomi Teacup, Teppei Terada. Seto. ¥20,500
size
width 8.6cm×depth 8.6cm×height 7.6cm, weight 169g
tamb-ooma-cups-0024 SOLD OUT Tamba Yunomi Teacup. Masafumi Onishi. ¥8,150
size
width 9.4cm×depth 9.9cm×height 9cm, weight 309g
tamb-ooma-cups-0038 SOLD OUT Tamba Yunomi Teacup. Masafumi Onishi. ¥10,900
size
width 8.9cm×depth 9.1cm×height 10.3cm, weight 290g
iiga-fuka-cups-0059 SOLD OUT Shino yunomi teacup. Kazuhiro Fukushima ¥12,000
size
width 8.6cm×depth 8.8cm×height 9.1cm, weight 294g
seto-tete-cups-0045 SOLD OUT Black Oribe Yunomi Teacup, Teppei Terada. Seto. ¥20,500
size
width 9.1cm×depth 9.1cm×height 8cm, weight 206g